Τεχνικός Ασφαλείας

Τεχνικός Ασφαλείας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Β’ & Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Με την ισχύουσα νομοθεσία  (Νόμος 3850/2010) ο τεχνικός ασφαλείας αποτελεί υποχρέωση της επιχείρησης ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων. Η επιχείρηση  καλύπτει την υποχρέωση είτε με σύμβαση εξωτερικού συνεργάτη είτε εσωτερικά εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις προσόντων.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 του Επιμελητηρίου Έβρου διοργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης τεχνικών Ασφαλείας  Β & Γ κατηγορίας επικινδυνότητας για εργαζομένους σε επιχειρήσεις και για εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν για να αναλάβουν οι ίδιοι καθήκοντα ως Τεχνικός Ασφαλείας.

 

Στην κατηγορία Γ’ (χαμηλής επικινδυνότητας)

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 294/88, ανήκουν επιχειρήσεις με οικονομική δραστηριότητα:

Γεωργία, Κτηνοτροφία, Εμπόριο, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία, Επικοινωνίες, Μεταφορές, Αποθηκεύσεις, Τράπεζες και λοιπά οικονομικά ιδρύματα, Ασφάλειες, Διεκπεραιώσεις υποθέσεων, Ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων και λοιπές υπηρεσίες εκτός από τις υπηρεσίες περισυλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας ακαθάρτων που υπάγονται στην Β΄ Κατηγορία, Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

Διάρκεια επιμόρφωσης:10 ώρες

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο αστυνομικής Ταυτότητας
  • Βεβαίωση έναρξης εργασιών της επιχείρησης

 

 

Στην κατηγορία Β’

Οι εργοδότες των επιχειρήσεων  και οι εργαζόμενοι της Β’ κατηγορίας επικινδυνότητας για τους σκοπούς της επιμόρφωσης κατατάσσονται σε δύο ομάδες επιχειρήσεων :
  1. Ομάδα Ι: Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων. Συνεργεία επισκευής μεταφορικών μέσων (Ηλεκτρολογεία, Φανοποιεία, Ταπετσαρίες, Βουλκανιζατέρ, βαφές αυτοκινήτων κλπ.). Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων. Αποθήκευση και μεταφορά καυσίμων γενικά (π.χ. όλα τα βενζινάδικα) Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Παρασκευή και επεξεργασία ειδών διατροφής και ποτών. Επιχειρήσεις κατασκευής παντός είδους από ξύλο. Κάθε είδους κατεργασία ξύλου (π.χ. κατασκευή και τοποθέτηση, κουφωμάτων, ντουλαπιών, κατασκευή επίπλων κλπ.). Επιχειρήσεις κατασκευής και επισκευής παντός είδους από μέταλλο. Αργυροχρυσοχόοι, μηχανουργεία, κατασκευές από αλουμίνιο, σιδηρουργεία. Επιχειρήσεις παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατεργασίας δερμάτων και γουναρικών και κατασκευής παντός είδους από ύφασμα, δέρμα και γούνα.

Και λοιπές που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες επιχειρήσεις. Μονάδες παραγωγής και διακίνησης σκυροδέματος, τοποθέτηση τεντών, επεξεργασία χάρτου, εκτυπώσεις εκδόσεις, κατασκευή προϊόντων από πλαστικό, τοποθετήσεις και κατεργασία υαλοπινάκων, τοποθετήσεις κοινών κλιματιστικών, κατασκευή και αναγόμωση πυροσβεστήρων, ανυψωτικές εργασίες κλπ.

  1. Ομάδα IΙ: Οικοδομικά και άλλα παρόμοια επαγγέλματα. Εκσκαφές, μπετατζήδες, εργασίες σιδηρού οπλισμού, κτίστες, σοβατζήδες ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, τοποθετήσεις πλακιδίων, τοποθετήσεις μαρμάρων, ελαιοχρωματιστές, εργασίες μονώσεων, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, θέρμανσης, εξαερισμού, ψύξης ή κλιματισμού, ανελκυστήρων κλπ.

Το απαιτούμενο εκπαιδευτικό επίπεδο των εργοδοτών και εργαζομένων αυτής της κατηγορίας, εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζόμενων της επιχείρησης.

 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

α) Μέχρι και 3 άτομα (ένα από όλα)

1) 10 χρόνια αποδεδειγμένη λειτουργία της επιχείρησης (βεβαίωση επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία) ή

2) άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη με το ίδιο αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης

β) Μέχρι και 6 άτομα (ένα από όλα)

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:

1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή

2) Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή

3) Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή

4) Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:

1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή

2) Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή

3) Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή

4) Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)

5) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη

για τα ανωτέρω (περίπτωση εργαζομένου) απαιτούνται και οκτώ (8) χρόνια τουλάχιστον από την απόκτηση του τίτλου σπουδών και να είναι με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση. Άλλα παραστατικά δεν θα γίνονται δεκτά.

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Με  την αίτηση επί προσθέτως ο κάθε ωφελούμενος και εφόσον η επιχείρηση είναι εταιρεία καταθέτει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Καταστατικό της επιχείρησης, (που θα φαίνεται ότι αυτός που επιμορφώνεται είναι και ο διαχειριστής αυτής).
  • Για επιχειρήσεις Α.Ε., Απόφαση Δ.Σ., που θα ορίζει τον νόμιμο εκπρόσωπο (πρόεδρο ή μέλος του Δ.Σ) να ασχοληθεί με τα καθήκοντα Τεχνικό Ασφαλείας.

Διάρκεια επιμόρφωσης: 35 ώρες

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο αστυνομικής Ταυτότητας
  • Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται ως άνω κατά περίπτωση.

Μετά τη λήξη του προγράμματος επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Επιμόρφωσης και θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας, στην επιχείρησή τους.

Επισημαίνεται ότι, τα σεμινάρια θα ελέγχονται από τις αρμόδιες για τον έλεγχο καλής εκτέλεσης των προγραμμάτων υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει μέρος στα σεμινάρια πρέπει να συμπληρώσει σχετική αίτηση, την οποία μπορεί να προμηθευτεί από τον φορέα μας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επισκέπτεσθε τα γραφεία μας ή να επικοινωνείτε στα παρακάτω τηλέφωνα:

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Λεωφόρος Δημοκρατίας 307 (1ος όροφος)                                                        Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Μόρφη Φιλιώ

Τηλ:2551026223-26537,  Fax:2551023253

e-mail: info@kek-evrou.gr